Nejčastější dotazy

  • Úvod
  • /
  • Nejčastější dotazy

Průtokoměry LIMESA meters – nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy - FG4000 kompaktní vs oddělené provedení

Jak funguje indukční průtokoměr?

Měření průtoku elektromagnetickým principem je založeno na průchodu kapaliny magnetickým polem. Magnetické pole vytváří cívky napájené střídavým napětím. Proto název elektromagnetické, indukční nebo i magnetické průtokoměry. V závislosti na rychlosti kapaliny protékající tímto magnetickým polem se pak mění hodnota napětí na snímacích elektrodách umístěných ve stěně měřícího profilu senzoru. Z hodnoty tohoto napětí je následně vypočítán aktuální průtok a protečený objem. Přesnost tohoto principu je poměrně vysoká. Pohybuje se okolo 0,2 – 1 % dle výrobce. Velkou výhodou tohoto principu je měření bez jakýchkoliv překážek v měrném profilu. Nedochází tedy téměř k žádné ztrátě rychlosti a tlaku v potrubí. Senzory zároveň netrpí na zanášení pevnými částicemi v měřené kapalině.

Co lze měřit elektromagnetickým (indukčním) průtokoměrem?

Elektromagnetickým průtokoměrem lze v zásadě měřit průtok a objem jakékoli alespoň lehce vodivé kapaliny. Vodivost kapalin může být poměrně nízká. Limitní hodnotou je 5 μS/cm (20 μS/cm pro demineralizovanou vodu). Kde se naopak tento princip neuplatní jsou kapaliny na bázi olejů. Tyto jsou ve své podstatě izolanty, mají tedy velice malou vodivost a měřit je tímto principem není možné.
Stejně jako u jiných principů měření průtoku, mohou být limitem maximální teplota měřené kapaliny, chemické složení, koncentrace a předpokládaná rychlost proudění. V závislosti na těchto vlastnostech je nutné vybrat vhodný průměr senzoru průtoku, materiál jeho výstelky a snímacích elektrod. Problematika výběru senzoru, materiálu výstelky a elektrod je podrobněji popsána v dalších samostatných odstavcích.
Možnosti použití jsou opravdu velmi široké. Pro představu uvádíme základní typy kapalin běžně měřených elektromagnetickými průtokoměry: pitná voda, odpadní voda, kalová voda, slaná (mořská) voda, mléko a mléčné produkty, ovocné šťávy a pyré, pivo, víno, kyseliny, louhy, močovina,…

Z čeho se skládá elektromagnetický průtokoměr?

Elektromagnetický průtokoměr lze rozdělit na dvě hlavní části, kterými jsou vlastní senzor průtoku a vyhodnocovací (displejová) jednotka.

Senzor průtoku je pasivní zařízení, které je bez vyhodnocovací jednotky nefunkční. Skládá se z nerezové měřicí trubice uvnitř vystlané výstelkou, jež ji chrání před přímým stykem s měřenou kapalinou. Do této výstelky jsou zapuštěny kovové snímací elektrody (3 – 8 mm v průměru dle průměru senzoru). Z vnějšku trubice jsou pak pod pláštěm skryty budicí cívky magnetického pole.

Procesní připojení senzoru = princip jakým je senzor uchycen do potrubí (přírubami, svorníky mezi přírubami,
G trubkovým závitem, DIN11851 aseptickým „potravinářským“ závitem, potravinářskými clampy,…)

Kompaktní provedení senzoru = senzor je pevně spojen s vyhodnocovací „displejovou“ jednotkou

Oddělené provedení senzoru = senzor je vybaven kabelem pro připojení k vyhodnocovací jednotce (délka kabelu 1 – 40 metrů). Vhodné pro instalace do chemicky agresivních nebo do trvale vlhkých prostředí. Senzor je umístěn v agresivním prostředí a vyhodnocovací jednotka může být umístěna na jiném, vhodnějším místě. Stejně tak se uplatní v případě instalace do horkého potrubí, kde oddělená instalace vyhodnocovací jednotky zamezí přenosu vysokých teplot do elektroniky průtokoměru.

Měřicí elektrody - volba materiálu.

Měřicí elektrody elektromagnetického průtokoměru jsou umístěny ve stěnách měrného profilu senzoru průtoku. Materiál elektrod je tedy v přímém kontaktu s měřenou kapalinou. Z toho důvodu jej volíme s ohledem na vlastnosti této kapaliny. Při výběru posuzujeme zejména korozivzdornost materiálu elektrod vlivem působení chemického složení, koncentrace a teploty měřené kapaliny. Pokud měřená kapalina obsahuje pevné částice, které mohou způsobovat odírání elektrod,  je vhodné volit mechanicky tvrdší materiál (Hastelloy C).
Níže jsou uvedeny nejčastěji používané materiály elektrod.

Nerezová (chemická) ocel 316L – kov vhodný pro měření pitné/užitkové/odpadní vody a podobných nekorozivních kapalin na vodní bázi, velmi dobře odolává i hydroxidu sodnému (NaOH)

Hastelloy C22 – chemicky odolnější materiál, vhodný pro použití v potravinářských provozech zpracovávajících mléčné produkty, ovocné šťávy, v pivovarnictví, vinařství atd. Tento materiál volíme zejména proto, že dobře odolává chemicky agresivním kapalinám používaným pro sanitaci potrubí. Vhodný je i k měření kalových vod obsahujících živočišné výměšky a tedy i velké množství čpavku. Lze jej použít i k měření některých kyselin, louhů, alkanů, chloridů. Je však nutné brát v potaz i koncentraci a teplotu kapaliny. Materiál Hastelloy C22 je oproti běžné oceli velmi tvrdý. Proto se používá i v senzorech pro měření kapalin s obsahem pevných abrazivních částic, které mohou na elektrody působit jako brusivo.

Titan – tato slitina nachází velice často uplatnění při měření slané (mořské) vody, odolává ale také některým chloridům, oxidujícím kyselinám, organickým kyselinám, alkanům,…

Tantal – velmi tvrdý vzácný kov, vysoce korozivzdorný, používá se při měření chemicky agresivnějších kyselin, louhů, alkanů,…

Platina – vzácný, chemicky velmi odolný ale také velmi drahý kov. Odolává velkému množství chemikálií. Nelze však použít pro měření amonné soli nebo kyseliny dusičné (HNO3).

Výstelka senzoru - volba materiálu.

Výstelka je část senzoru průtoku, která je trvale ve styku s měřenou kapalinou. Je to materiál, kterým je pokryta trubice senzoru a chrání ji před vlivy měřené kapaliny. Je tedy důležité volit materiál výstelky s ohledem na vlastnosti této kapaliny, aby nedocházelo k jejímu poškození, degradaci. U kapaliny posuzujeme zejména její teplotu, chemické složení, obsah pevných částic, trvalý styk s pitnou vodou nebo poživatinami,…
Nejběžnějšími materiály výstelek, které pokryji převážnou většinu aplikací, jsou pryž nebo PTFE (teflon).

Pryžové výstelky jsou nejekonomičtější variantou a jsou vhodné pro měření průtoku/objemu kapalin s následujícími vlastnostmi:

Teplota měřené kapaliny: 0 – 90°C.
Chemické složení měřené kapaliny: kapaliny na bázi vody, čistá, odpadní i slaná, zkrátka převážně všechny chemicky neagresivní kapaliny
Obsah pevných částic: pro kapaliny s větším množstvím pevných (abrazivních) částic je vhodné použít výstelku z měkké pryže. Pro kapaliny obsahující větší pevné částice (písek, kamení,…) je vhodné vstupní hranu výstelky chránit nerezovým krycím kroužkem. Velmi často se senzory s výstelkou z měkké pryže používají pro měření kalových vod, vod s obsahem popílku z elektráren, odprašovacích zařízení,…
Styk s pitnou vodou: pro studenou pitnou vodu je možné použít výstelku ze speciální varianty tvrdé pryže s certifikací pro trvalý styk s pitnou vodou. Pryžovou výstelku však nelze použít při měření mléčných produktů, ovocných šťáv, piva, vína a dalších poživatin. Pro tyto kapaliny je nutné sáhnout po dražší teflonové PTFE výstelce.

Teflonové (PTFE, E-CTFE) výstelky najdou uplatnění téměř všude. Materiál je chemicky velmi odolný a splňuje i požadavky pro použití ve styku s potravinářskými produkty, pitnou i teplou užitkovou vodou. Zároveň lze měřit kapaliny s výrazně vyšší teplotou. Níže jsou uvedeny vlastnosti kapalin vhodných pro měření za pomoci teflonových výstelek:

Teplota měřené kapaliny: 0 – 150°C.
Chemické složení měřené kapaliny: vhodné pro měření téměř všech kapalin, včetně chemicky velmi agresivních
Obsah pevných částic: teflonová výstelka PTFE velmi dobře odolává kapalinám s obsahem většího množství pevných (abrazivních) částic. Pro kapaliny obsahující větší pevné částice (písek, kamení,…) je vhodné vstupní hranu výstelky chránit nerezovým krycím kroužkem.
Styk s pitnou vodou: teflonová PTFE výstelka splňuje požadavky pro trvalý styk s pitnou vodou, mléčnými produkty, ovocnými šťávami, pivem, vínem a dalšími poživatinami. Námi používané teflonové výstelky jsou schváleny Státním zdravotním ústavem dle požadavků zákona 258/2000 Sb. a vyhlášky MZ 409/2005 Sb. Zároveň mají vystaveno schválení dle britského WRAS (Water Regulations Approval Scheme).

Zemnicí kroužky - k čemu slouží?

Jedním z důležitých požadavků na správnou instalaci a funkci elektromagnetického (indukčního) průtokoměru je nutnost vodivého pospojení kapaliny před a za senzorem průtoku s pláštěm tohoto senzoru. Pokud je senzor průtoku umístěn v kovovém potrubí, pak se jeho plášť vodiči propojuje s potrubím před a za ním.
Pokud je však potrubí vyrobeno z elektricky nevodivého materiálu (plast, beton, keramika,…), pak je nutné mezi potrubí a senzor vložit na obou stranách zemnicí kroužek, který umožní připojení pospojovacích vodičů a zajistí se tak vodivé pospojení s měřenou kapalinou. Námi vyráběné zemnicí kroužky jsou zhotoveny z nerezové oceli o tloušťce 3 mm. Při objednání je nutné specifikovat pro jaké DN (světlost potrubí) a jaký typ připojení (příruba DIN/EN, příruba ANSI nebo JIS, wafer provedení,…) mají být kroužky použity.

Pokud není toto pospojení zajištěno, dochází k nestabilitě měřeného průtoku. Zároveň může průtokoměr zobrazovat náhodné hodnoty průtoku i přes to, že kapaliny v průtokoměru stojí (neproudí). Toto je vlastnost všech elektromagnetických průtokoměrů daná principem měření.

Prázdné potrubí - detekce EPM

Jednou z vlastností elektromagnetického principu měření je, že pokud není senzor průtoku trvale a plně zaplaven měřenou kapalinou (senzor je prázdný – neproudí jím žádná kapalina), pak může průtokoměr generovat náhodné hodnoty průtoku. Tento jev je všeobecně dán principem elektromagnetického měření průtoku. Proto se v praxi doporučuje senzor do potrubí umístit tak, aby nemohlo docházet k jeho vyprázdnění. Typicky se senzor umísťuje do sifónu tvořeného okolním potrubím.
Samozřejmě existují aplikace, kde není možné měřenou kapalinu nechávat trvale stát v senzoru (mléko, potravinářské produkty, chemikálie,…). Pro tyto případy je možné vybavit průtokoměr systémem detekce prázdného potrubí EPM. Tento systém se skládá z elektronického modulu, který je implementován do elektroniky průtokoměru a dále z dodatečné detekční elektrody umístěné v senzoru průtoku.

Systém EPM detekuje přítomnost kapaliny v senzoru. Pokud není senzor zaplaven, systém přeruší měření a na displeji zobrazí informaci „NEZAPLAVEN“. Systém lze zapnout nebo vypnout v displejovém menu průtokoměru a zároveň je možné jeho nastavení dle vlastností (elektrické vodivosti) měřené kapaliny. Nastavuje se rozhodovací úroveň „vodivosti“ pro určení stavu zaplaveno/nezaplaveno. Vstup do nastavovacího menu se provede dlouhým stiskem tlačítka ENTER dokud průtokoměr nezobrazí výzvu k zadání čtyřmístného kódu PIN. Poté stačí vstoupit do podmenu „Prazdne potrubi“ a nastavit vhodnou limitní hodnotu. Ve stejném menu lze odečíst i aktuální bezrozměrnou hodnotu „vodivosti“. Tato hodnota je změřena vždy při vstupu do nastavovacího menu průtokoměru FG4000. Bližší popis funkce najdete v uživatelské příručce dostupné v sekci ke stažení.

Proudový výstup - nastavení, zapojení,...

Průtokoměr FG4000 lze vybavit modulem analogové proudové smyčky 4-20mA. Tento modul používá vysoce přesný 16-bitový převodník renomovaného výrobce Analog Devices. Modul se instaluje na konektor (kolíkovou lištu) XC2. Při instalaci pozor na správnou pozici modulu. Při nesprávném vložení modulu může dojít ke zničení modulu nebo elektroniky průtokoměru. Proudová smyčka je vždy aktivní (napájená ze strany průtokoměru). Proudový výstup se zapojuje na svorkách XC3/4 (+) a XC3/5 (-).

Nastavení proudové smyčky lze provést z nastavovacího menu průtokoměru. Nastavuje se hodnota průtoku přiřazená hodnotě proudu 20mA. Vstup do nastavovacího menu se provede dlouhým stiskem tlačítka ENTER, dokud průtokoměr nezobrazí výzvu k zadání čtyřmístného kódu PIN. Poté stačí vstoupit do podmenu „Analog vystup“ a nastavit požadovanou hodnotu průtoku pro 20mA. Hodnota průtoku se zadává v jednotkách dle aktuálního nastavení zobrazení na hlavním displeji. Pro jednoduchost je jednotka průtoku uvedena v podmenu „Analogovy vystup“ v položce „Jednotka prutoku“. Bližší popis funkce najdete na našem webu v uživatelské příručce dostupné v sekci „Ke stažení“.

Pulzní výstup - nastavení, zapojení,...

Každý průtokoměr FG4000 je vybaven dvěma pulzními výstupy typu otevřený kolektor.

První výstup pracuje vždy v režimu objemových pulzů. Druhý výstup lze nastavit pomocí software VISIKAL na stavový. To znamená, že výstup 2 indikuje pouze směr průtoku (kladný směr = OFF, záporný směr = ON) a výstup jedna vysílá objemové pulzy pro oba směry průtoku. Nebo jej lze nastavit jako objemový, v tomto případě výstup 1 vysílá pulzy pro kladný průtok a druhý pak pulzy pro záporný průtok. Pulzní výstup 1 najdete na svorkách XC3/7 (+) a XC3/8 (-). Pulzní výstup 2 používá svorky XC3/9 (+) a XC3/10 (-).

Pulzní výstup lze nastavit v pasivním (napájení ze strany připojeného zařízení) nebo aktivním režimu (napájení +5 V ze strany průtokoměru). Tovární nastavení je pasivní režim. Pro nastavení aktivního režimu je nutné zapojit propojky (jumpery) X3 a X4.

Nastavení pulzní konstanty (množství pulzů na jeden litr) lze provést z nastavovacího menu průtokoměru. Vstup do nastavovacího menu se provede dlouhým stiskem tlačítka ENTER, dokud průtokoměr nezobrazí výzvu k zadání čtyřmístného kódu PIN. Poté stačí vstoupit do podmenu „Vystup objemu“ a nastavit požadovanou konstantu počtu impulzů na jeden litr objemu. Bližší popis funkce najdete na našem webu v uživatelské příručce dostupné v sekci „Ke stažení“.

Jak a kde poptat/objednat průtokoměr FG4000?

Není nic jednoduššího, než kontaktovat naše obchodní oddělení. Naši zaměstnanci mají mnohaleté zkušeností s návrhy vhodné konfigurace a moc rádi Vám je předají a poradí s volbami, které mohou být pro laika náročné. Ideální je telefonický nebo emailový kontakt, kde Vás trochu vyzpovídáme, abychom zjistili, jaké pro Vás máme nejvhodnější řešení v poměru ceny a užitné hodnoty.

Pro správnou volbu průtokoměru je dobré znát následující:
– typ a teplota měřené kapaliny, popř. koncentrace, jedná-li se o chemické sloučeniny.
– orientační hodnoty předpokládaných průtoků (minimum, nominál, maximum)
– pokud je průtokoměr určen jako náhrada v existující instalaci, je dobré znát typ připojení do potrubí, světlost (DN) a vestavnou délku senzoru
– prostředí, v jakém bude průtokoměr umístěn
– průměr a materiál potrubí, kde bude průtokoměr umístěn

Kontaktní informace:
email: sales@limesa.cz
tel.: +420 608124210; +420 602205606

Nestabilní průtok

Pozorujete během měření nestabilitu průtoku, pak zkuste prověřit následující:

  • Zkontrolujte vodivé propojení pláště senzoru s kapalinou před a za senzorem. V případě, že je průtokoměr instalován v kovovém potrubí, tak se pospojení provádí mezi senzorem a potrubím před a za senzorem.  Pokud je senzor vsazen do plastového, betonového nebo jiného potrubí z elektricky nevodivého materiálu, tak se pospojení provádí pomocí zemnicích kroužků vsazených vždy mezi potrubí a senzor.
  • Ujistěte se, že je senzor průtoku během celého měření zaplaven a to v celém jeho měrném profilu.
  • Pokud je senzor v odděleném provedení, zkontrolujte správnost zapojení kabeláže mezi senzorem průtoku a vyhodnocovací displejovou jednotkou.
  • Zkontrolujte, není-li senzor nevhodně umístěn do potrubí. Zejména pak, není-li umístěn ve svislém potrubí, kde průtok směřuje shora dolů. Více o problematice umístění senzoru v potrubí najdete v uživatelské příručce, kterou lze stáhnou na našem webu v sekci ke stažení.

Průtokoměr zobrazuje průtok i když senzorem nic neprotéká.

  • Zkontrolujte, je-li měřicí profil senzoru průtoku zcela zaplaven. Pokud průtokoměr není vybaven systémem detekce prázdného potrubí a senzor je prázdný (nezaplaven), pak může průtokoměr generovat náhodné hodnoty průtoku. Toto je vlastnost všech elektromagnetických (indukčních) průtokoměrů. Řešením je umístění senzoru průtoku do místa v potrubí, které je trvale zaplaveno. Pro případy, kdy nelze senzor nechat trvale zaplavený, je možné vybavit průtokoměr systémem detekce prázdného potrubí, který tento stav vyhodnotí a přeruší měření od doby, kdy bude opětovně zaplaven. Tento systém je nutné objednat před výrobou průtokoměru.
  • Zkontrolujte, je-li plášť senzoru průtoku správně vodivě pospojen s měřenou kapalinou před a za tímto senzorem. Pospojení se provádí vodiči o průřezu minimálně 4 mm². Vodiči se spojuje připravený zemnicí bod (závit M5) na krčku senzoru průtoku a kovové potrubí před a za senzorem. Pokud je potrubí vyrobeno z elektricky nevodivého materiálu, pak se mezi senzor a potrubí vkládají zemnicí kroužky z nerezové oceli, které pospojení s měřenou kapalinou zajistí.

Typická instalace průtokoměru - pivovar / mlékárna

Instalace technologií v pivovarech a mlékárnách má tak jako všude jinde svá specifika. Zejména jsou to přísné požadavky na hygienu výroby. Dále pak zvýšené nároky dané trvale vlhkým prostředím a častějším používáním agresivní sanitační chemie. Elektromagnetický průtokoměr proto může být ideálním řešením. Je však důležité jej správně specifikovat, aby v tomto prostředí spolehlivě, přesně a dlouho pracoval. Jak vybrat ideální specifikaci tohoto průtokoměru, se vám pokusíme poradit následujících odstavcích.

PROCESNÍ PŘIPOJENÍ DO POTRUBÍ – způsob připojení senzoru průtoku do navazujícího potrubí. Vzhledem k požadavkům na hygienu a časté čištění potrubí je vhodné použít snadno demontovatelné připojení senzoru do potrubí. Ve většině případů se v pivovarských i mlékárenských provozech používá spojení potravinářským šroubením nebo takzvanými clampy (DIN11850). Obě tato spojení jsou aseptická a rozpojení je velmi snadné a rychlé.
V případě, že je senzor průtoku umístěn na potrubí, které není nutné často rozdělávat (napouštění pitné vody), pak je možné zvolit i výrazně levnější variantu takzvaně mezipřírubového (wafer) senzoru. Připojení probíhá sevřením senzoru pomocí svorníků (závitových tyčí) mezi dvě příruby na navazujícím potrubí.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SENZORU – naše senzory jsou ošetřeny práškovým / epoxidovým lakem nebo mají nerezové pláště. Vzhledem k trvale vlhkému prostředí v pivovarských nebo mlékárenských provozech doporučujeme provedení senzoru s nerezovým pláštěm.

VELIKOST SENZORU DN – vnitřní průměr měrného profilu senzoru (světlost senzoru). I přes to, že rozsah měřitelného průtoku je v případě elektromagnetických průtokoměru velmi velký, tak bohužel není nekonečný. Proto často volíme kompromisní DN senzoru s ohledem na předpokládané hodnoty průtoku (minimální, maximální, provozní) a velikost připojeného potrubí. Minimální a maximální hodnoty průtoku pro jednotlivé typy a velikosti senzorů najdete na našem webu vždy v tabulkách pod popisy jednotlivých senzorů. Vhodný senzor volíme, tak aby předpokládaný provozní průtok byl ideálně alespoň ve čtvrtině rozsahu konkrétní velikosti senzoru. Minimální předpokládaný průtok by poté neměl být nižší než minimální průtok konkrétní DN velikosti senzoru. Z našich zkušeností se v pivovarských a mlékárenských provozech uplatní spíše menší senzory od DN10 do DN50.
Pro příklad senzor s procesním připojením potravinářským šroubením DN32 má rozsah 0,53 – 21,2 m3/hod (8,8 – 353,3 litr/min). Pro zachování vysoké přesnosti měření 0,5%, by neměl měřený průtok trvale klesat pod hodnotu 0,53 m3/hod (8,8 litr/min). Pod touto hodnotou přesnost měření strmě klesá. Ideální provozní průtok pro tento senzor je tak od cca 5 do 15 m3/hod ( 83 – 250 litr/min).

VÝSTELKA SENZORU PRŮTOKU – materiál jimž je měrný profil senzoru vystlán a je v trvalém styku s měřenou kapalinou. Opět vzhledem k přísným požadavkům na hygienu je volba materiálu vlastně jednoduchá. Pro měření pitné vody (piva, mléka,…) a jiných poživatin je nutné použít výstelku PTFE (teflon). Tato výstelka je jako jediná otestována a certifikována Státním zdravotním ústavem (certifikát). Zároveň je netečná vůči sanitační chemii používané při čištění potrubí. Její přirozeně hladký a na omak kluzký povrch snižuje riziko ulpívání usazenin na stěnách měrného profilu senzoru.

MĚŘICÍ ELEKTRODY SENZORU – kovové plošky zapuštěné ve výstelce senzoru. V tomto případě, nemusíme řešit hygienické požadavky na trvalý styk s pitnou vodou a poživatinami. Elektrody jsou vždy vyrobeny z kovových slitin, které těmto požadavkům vyhovují. Zaměříme se však na jejich degradaci vlivem chemických procesů. Je třeba vzít v potaz, že potrubí a technologie v pivovarech se velmi často sanitují agresivními kyselinami, louhy,… Ty mohou zvyšovat korozivnost použitých kovových slitin a nevhodně zvolené elektrody by se tak s přibývajícím časem mohly v podstatě rozpustit. Tím by došlo k netěsnosti a senzor by tak byl zaplaven a zničen. V případě užití senzorů v potrubí, které je často chemicky sanitováno, doporučujeme volit elektrody z materiálu HASTELLOY C22. Toto je velmi tvrdá slitina, která odolává sanitační chemii běžně užívané v pivovarských provozech. Je jenom o něco málo dražší než základní nerezová ocel SS316L a pro tuto aplikaci zcela bezpečně vyhoví. Pro představu, elektrody vyrábíme z těchto materiálů: základní chemická nerezová ocel (SS316L), Hastelloy C22, titan, tantal, platina.

KOMPAKTNÍ NEBO ODDĚLENÉ PROVEDENÍ – montáž elektroniky (displejové části) průtokoměru může být takzvaně kompaktní nebo oddělená. Kompaktní je pevnou součástí vlastního senzoru průtoku montovaného do potrubí. Oddělená varianta je k senzoru připojena speciálním kabelem, který může být dlouhý až 40 metrů. Důvodem proč je vyráběna varianta s odděleným senzorem je, že často musí být senzor umístěn do potrubí v místě, kde by obsluha těžko odečítala hodnoty průtoku / objemu z displeje. Zároveň se může stát, že je senzor umístěn do potrubí ve velmi agresivním prostředí. Například vlhká podzemní jímka (studna), chlazený provoz (místnost), místa která se čistí tlakovou vodou nebo párou,… V takových případech může být vhodné elektroniku průtokoměru umístit na místo, kde bude prostředí méně náročné nebo kde budou hodnoty na displeji snadno čitelné obsluze technologie. Oddělené provedení je vhodné použít i v případě, kdy potrubím proudí horká nebo naopak velmi studená kapalina. Pokud je kapalina horká, 50°C a více (maximum pro PTFE-teflonovou výstelku je až 150°C), pak se teplo přenáší do kompaktní elektroniky a ta je zbytečně zvýšeně namáhána. V případě měření chladicích kapalin, kdy teplota naopak běžně klesá pod 5°C, se v elektronice může srážet vzdušná vlhkost vlivem rychlých změn teploty. Ani tato vlhkost samozřejmě neprospívá elektronice průtokoměru.

PŘIPOJENÍ DO NADŘAZENÝCH SYSTÉMŮ – výstupy, komunikační rozhraní, analogové smyčky. Naše průtokoměry mohou být vybaveny několika systémy pro připojení do nadřazených systémů třetích stran.
Každý průtokoměr FG4000 má vestavěný pulzní výstup. Ten má nastavitelnou hodnotu počtu pulzů na jeden litr objemu. Zároveň jej lze nastavit jako pasivní nebo aktivní. Pasivní je napájen ze strany připojeného systému. Aktivní je napájen ze strany průtokoměru (5Vdc). Pulzní výstup se používá pro přenos informace o protečeném množství kapaliny (objemu).
Dle potřeby lze průtokoměr vybavit vestavným modulem analogového proudového výstupu 4-20mA nebo napěťového 0-10V. Modul používá vysoce přesný 16-bitový převodní Analog Devices. Analogové výstupy jsou vždy aktivní. To znamená, že smyčka je vždy napájená ze strany průtokoměru. Hodnotu průtoku přidělenou hodnotě 20mA lze nastavit. Na požádání lze dodat výstup ve specifikaci 0-20 mA, 4-12-20 mA, 0-24 mA. Analogové výstupy se používají pro přenos informace o aktuální (okamžité) hodnotě průtoku.
Dále je možné do průtokoměru doplnit moduly komunikačních rozhraní RS232 nebo RS485. Pro obě rozhraní lze nastavit komunikační protokoly Modbus RTU, ASCII, Bitbus,…

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ PRŮTOKOMĚRU – s ohledem na často velmi vlhké prostředí v provozech pivovarů je dobré zvážit napájecí napětí průtokoměrů. Standardní hodnota napájecího napětí našich průtokoměrů FG4000 je 230 Vac. Vlhké provozy však bývají často z elektrikářského hlediska hodnoceny jako nebezpečné a zařízení v těchto prostorách musí mít bezpečné napájení 24 Vdc. Je proto vhodné tuto informaci před objednávkou ověřit. Průtokoměry FG4000 mohou mít napájení 230 Vac, 115 Vac, 24 Vac, 24 Vdc. Pokud není při objednávce specifikováno jinak, jsou průtokoměry dodávány s napájením 230 Vac.